กรมทรัพย์สินทางปัญญาลดค่าครองชีพ จ่อยกเว้นค่าปรับต่ออายุเครื่องหมายการค้า-ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เตรียมประกาศยกเว้นค่าปรับ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้า” และ “ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ที่จ่ายไม่ทันเวลา บรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ด้วยภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ผันผวนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และค่าครองชีพ
ของประชาชน รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่เกิดจาก
ความไม่สะดวกในการติดต่อราชการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาต การรับแจ้ง การรับชำระภาษี หรือเงินอื่นใด พิจารณางดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือเงินอื่นใด ที่กฎหมายกำหนดให้ชำระเพิ่มในกรณีดำเนินการล่าช้าภายในกรอบของกฎหมาย”

“กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาห่วงใยถึงผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงพาณิชย์ 2 ฉบับ เกี่ยวกับการยกเว้นค่าปรับ
หากต่ออายุเครื่องหมายการค้าหรือจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ทันเวลา โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการและส่งร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป”

“ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. …. กำหนดให้ยกเว้นค่าปรับจำนวน 20% ของค่าธรรมเนียมต่ออายุเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่ต่ออายุเครื่องหมายนั้นไม่ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. …. กำหนดให้ยกเว้นค่าปรับ จำนวน 30% ของค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในกรณีที่จ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไม่ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565”

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy