แสนสิริขายหุ้นบริษัทย่อยในสิงคโปร์ ลดภาระค่าใช้จ่าย

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

แสนสิริแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขายหุ้นบริษัทย่อยในสิงคโปร์กว่า 1.78 แสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือกว่า 4 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่าย เผยบริษัทไม่ได้ใช้ดำเนินการแล้วจากเดิมตั้งขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานในสิงคโปร์

วันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้ทราบว่า Sansiri Global Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Sansiri International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Sansiri Global Investment Pte. Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 อันเป็นผลให้ Sansiri Interational Pte. Ltd. สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุน ดังกล่าว มีดังนี้

ในวันที่ 28 มกราคม 2565 Sansiri Global Investment Pte. Ltd. (ผู้ขาย) ได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ใน Sansiri International Pte. Ltd. (ซึ่งเดิมจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสำนักงานบริหารส่วนกลางและจัดการบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว) โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,615,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Sansiri International Pte. Ltd. ให้แก่ Sharon Chong Hui Lin (ผู้ซื้อ) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทในราคาซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,707.21 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 4,410,493.9 บาท) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance