บอร์ด SABUY ไฟเขียว ทุ่ม 500 ล้านบาท ซื้อหุ้น AIT 6.26%

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

บอร์ด SABUY ไฟเขียว ทุ่ม 500 ล้านบาท ซื้อหุ้น AIT 83.33 ล้านหุ้น หรือ 6.26% – ส่ง “สบาย แคปปิตอล พลัส” เข้าซื้อหุ้น เลิฟ ลิสซิ่ง ผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนชำระ 1.54 ล้านหุ้น สัดส่วน 100%

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ครั้งที่ 19/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2565 อนุมัติให้เข้าลงทุนหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 83,333,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.26 ใน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”)ใน วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ AIT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือเทิร์นคีย์(Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา (ธุรกรรม AIT)

รวมถึงอนุมัติให้ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด (SBCAP) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด (“LoveLeasing”) จำนวนไม่เกิน 1,540,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน LoveLeasing (หุ้นLoveLeasing”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้น เดิมของ LoveLeasing”)

ทั้งนี้ LoveLeasing เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีผ่อนชำระ โดยยึดถือหลักการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า และบริการพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย และง่ายขึ้น

โดยมีการวางแผนการผ่อนชำระค่างวด ให้เหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า โดย LoveLeasing มุ่งเน้นไปที่ตลาดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันตกของประเทศ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 20 สาขา

โดย SBCAP จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท ให้แก่ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้
• งวดที่ 1 จำนวน 188,131,428.57 บาท ในเดือนพ.ย. 2565
• งวดที่ 2 จำนวน 211,868,571.43 บาท ภายในเดือนก.ย. 2566

ทั้งนี้ SBCAP จะได้รับโอนหุ้นสามัญทั้งหมดของ LoveLeasing ในเดือนพ.ย. 2565 (ธุรกรรม LL) นอกจากนี้อนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ในบริษัท เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์ เซส เซอร์วิส จำกัด (“SKH”) จาก นางสาวกัญญา วัฒนกุล (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH”)

ทั้งนี้ SKH ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นหลัก โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 29,556,940.29 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH (“ธุรกรรม SKH”)